நினைவிகள் (Cookies) ஆனவை, ஒரு இணையதளம் தாங்கள் அதனுடன் செயலாற்றும் முறை பற்றிய தகவலைத் தங்கள் கணினியில் சேமிக்கும் சிறிய கோப்புகள் ஆகும்.

இந்த இணையதளம் ஆனது, தங்கள் வருகை, தாங்கள் பார்வையிட்ட பக்கங்கள், தங்கள் இருப்பிடம், மற்றும் தங்கள் அமர்வு (session) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது மட்டுமல்லாது மேலும் பல வரையறுக்கப்படாத தகவல்களைச் சேமிப்பதற்கு நினைவிகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

இந்த இணையதளத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மூன்றாம்-தரப்பு நீட்சிகள் அவற்றின் நினைவிகளை உருவாக்கி நிர்வகிக்கலாம்.

இந்த இணையதளம் ஆனது, எந்தவொரு தனிப்பட்ட தகவல்களையும் சேகரிக்கவும் இல்லை மற்றும் சேமிக்கவும் இல்லை. இருப்பினும், இணைய சேவை வழங்குநர்கள் (Internet Service Providers - ISPs), தேடற் பொறிகள் (Search Engines), மற்றும் தங்கள் உலாவிகள் (Browsers) தங்கள் இணைய நெறிமுறை முகவரி (Internet Protocol address - IP Address) மற்றும் தங்கள் உலாவல் முறை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது மட்டுமல்லாது மேலும் பல வரையறுக்கப்படாத தகவல்களைக் கண்காணிக்கலாம்.

இறைவனுடன் நீண்ட காலமாக நான் நெருங்கிய உறவு கொண்டுள்ளேன். ஒருநாளும் அவர் சலிப்படைவதையோ, உதவி செய்யாமல் இருந்ததையோ நான் பார்த்ததில்லை.

- ஷீரடி சாயி பாபா

ஸ்ரீ சாயி சித்திர சரிதம் - புத்தக முன்னோட்டம்

ஸ்ரீ சாயி சித்திர சரிதம்